Privacyverklaring 

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Wat doet KynoSophia met uw gegevens?

Door KynoSophia kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor de (financiële) administratie en om later terug te kunnen vallen op de verslaglegging van consulten.

 

Onze plichten

KynoSophia is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet KynoSophia als volgt:

 

·         Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o   voor dienstverlening (verslaglegging van consulten en communicatie met u);

o   voor de financiële administratie;

·         Er vindt geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

·         De eigenaar van KynoSophia heeft zich ertoe verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw 

        persoonsgegevens.

·         Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

·         Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede dienstverlening.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 

·         Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

·         Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet

        wordt geschaad).

·         Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.